Hieronder vind je een selectie van recent afgeronde en lopende opdrachten. Het gebruik van ansichtkaarten is ontleend aan een kunstproject van Wim Gijzen. In 1972 bezocht hij alle 863 gemeenten. Hij nam er een foto van zichzelf, van de winkel waar hij de kaart kocht en van de brievenbus waar hij de – aan zichzelf geadresseerde – kaart op de post deed. Voor meer informatie klik hier.

Debat- en vergadercultuur

Provincie Drenthe

In opdracht van het presidium de Statenleden van de provincie begeleid in het optimaliseren van hun debat- en vergadercultuur.  Met zowel aandacht voor de zachte kant (aanspreekvormen, woordkeuze, debattechniek) als de harde kant (reglement van orde, indeling van de zaal, gebruik interruptiemicrofoons). In samenwerking met Het Debatbureau (www.hetdebatbureau.nl)

Ambtelijk-bestuurlijk samenspel

Rotterdam

Met een groep Rotterdamse ambtenaren heb ik gewerkt aan het optimaliseren van het ambtelijk bestuurlijk samenspel. Een adviestraject over ambtelijke verantwoordelijkheden en ambtelijke vaardigheden die gevraagd worden voor, tijdens en na het gesprek met de wethouder. Samen met Marike Simons van Simons Van de Wiel (www.simonsvandewiel.nl)

Raadsenquete grondexploitatie

Leidschendam-Voorburg

Raadsonderzoek met openbare verhoren naar de oorzaken van een verwacht verlies van circa 15 miljoen euro op een gebiedsontwikkeling. Ik was projectleider, voerde een deel van het dossieronderzoek uit, nam interviews af en heb de commissieleden in twee trainingen voorbereid op het afnemen van de openbare verhoren.

100 jaar sociaal- democratie Amsterdam

PvdA en de UvA

Dagvoorzitter en gespreksleider tijdens een congres over 100 jaar sociaaldemocratie in Amsterdam. Georganiseerd door de PvdA afdeling Amsterdam en de UvA. Tot slot van de dag heb ik Adrie Duivesteijn geïnterviewd over de toekomst én de noodzaak van een sociaaldemocratische volkspartij de komende 100 jaar.

debat toekomst woningbouw

Rijk van Nijmegen

Gespreksleider tijdens een bijeenkomst van raadsleden, wethouders en burgemeesters uit het Rijk van Nijmegen. De vraag was of er gemeenschappelijke opgaven waren met betrekking tot woningbouw en huisvesting, en of die opgaven binnen de bestaande gemeenschappelijke regeling moesten worden opgepakt.

Controlefunctie raad 

Lisse

Met raadsleden, collegeleden en ambtenaren in een aantal sessies stil gewerkt aan een controlerende rol door de raad die recht aan de aan de raad gegeven verantwoordelijkheden, maar die wel zodanig wordt ingevuld dat de bestuurskracht van het gemeentebestuur optimaal is.

Trendonderzoek wonen

Almere

 

Onderzoek in opdracht van de rekenkamer naar de gevolgen van demografische, economische en sociaal-culturele ontwikkelingen voor de financiële positie van het grondbedrijf. Ik begeleid het proces vanaf het opstellen van de onderzoeksvragen tot en met het formuleren van de bevindingen.

Inwerkprogramma AB Waterschap

Waterschap HDSR

In opdracht van het waterschap Stichtse Rijnlanden heb ik in 2015 en 2016 het Algemeen Bestuur van het waterschap geobserveerd en met de bestuursleden onder meer geïnvesteerd in de vergader- en debatcultuur, het gebruik van instrumenten en hun rol in de netwerksamenleving.

overheidsparticipatie

Gemeente Utrecht

Gespreksleider tijdens een bijeenkomst met raadsleden over de rol en verantwoordelijkheid van de gemeenteraad met betrekking tot het stimuleren van vormen van overheidsparticipatie. Wat kan de raad aan ‘de stad’ overlaten? En wat betekent dat voor de positie van de raad?

testlabs BZK/Democratic Challenge

Wageningen en Alphen-Chaam

Twee gemeenten begeleid bij een zogenoemd-testlab traject ‘lokale democratie’. Begonnen met een foto van de lokale democratie: hoe functioneert de democratie in de gemeente. Op basis van die analyse gewerkt aan concrete kwaliteitsverbeteringen. Al doende gewerkt aan nieuwe verbindingen en nieuwe werk- en vergaderwijzen.

Onderzoek raads- en fractieondersteuning

Eindhoven

In opdracht van het presidium onderzoek gedaan naar de raads- en fractieondersteuning. Gesprekken gevoerd met alle fracties, burgemeester, griffier, gemeentesecretaris en de collegeleden over de rolinvulling door de raad, veranderingen daarin en de noodzaak raads- en fractieondersteuning in overeenstemming te brengen met nieuwe rollen en verantwoordelijkheden. Onderzoeksrapport opgeleverd voor de raad.

Raad 2020

Almere

Gedurende 12 maanden was ik als interim-projectleider verbonden aan de raadsgriffie Almere, met als opdracht investeren in een toekomstbestendige rol en positie van de gemeenteraad. Investeren in een betere informatiepositie van de raad en het werken aan duurzame relaties met de inwoners, instellingen en organisaties in de stad.

rekenkameronderzoek kaderstelling

Zeist

Over de kwaliteit van sturing, controle en bijsturing door de gemeenteraad van Zeist. Aan de hand van twee cases is het samenspel organisatie-college-raad in kaart gebracht: zit iedereen in zijn rol en is er sprake van een optimaal ambtelijk-bestuurlijk samenspel? Met de raad, het college en ambtenaren zijn verwachtingen en opvattingen over dit samenspel in kaart gebracht.

advies rekenkameronderzoek samenwerking

Woensdrecht

De rekenkamercommissie Woensdrecht geadviseerd over opzet en uitvoering van hun onderzoek naar bovengemeentelijke samenwerking. Als onderdeel van het onderzoek een avond begeleid met  raads- collegeleden en ambtenaren.

Voorzitterstraining

Gemeente Almere

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 observeer en train ik een groep van acht raadsleden die binnen de Politieke Markt optreden als voorzitters van de carrousel-vergaderingen. Naast groepsbijeenkomsten is er ruimte voor persoonlijke feedback. Een van de sessies was een door mij georganiseerde masterclass met oud-Kamervoorzitter Gerdi Verbeet.

Nieuw vergaderstelsel

Goirle

Griffier en burgemeester begeleid bij het opstellen van een stappenplan verandering in de werk- en vergaderwijze. Geadviseerd over plan van aanpak en vervolgstappen.

Politiek-bestuurlijk samenspel

Raalte

In een aantal sessies heb ik met raads- en collegeleden en de ambtelijke top geïnvesteerd in een optimaal samenspel tussen gemeentebestuur en gemeenschap. Wat dat vergt van alle betrokkenen is intensief besproken. Op basis van die gesprekken zijn afspraken gemaakt en hernieuwd.

Integriteitsdilemma’s gebiedscommissies

Gemeente Rotterdam

In opdracht van het expertisecentrum leren en ontwikkelen van de stad Rotterdam heb ik voor alle 14 gebiedscommissies een avond verzorgd over de betekenis van het burgernabije bestuur, de relaties met de inwoners en mogelijke integriteitsdilemma’s. Bij een aantal gebiedscommissies heb ik bovendien een of meerdere avonden begeleid over positie en rol van de gebiedscommissie in het bestuurlijk samenspel stad-voormalige deelgemeente.

Debat Oekraine-referendum

Gemeente Utrecht

Gespreksleider tijdens een door de gemeente Utrecht georganiseerde informatie- en debatavond over de associatieovereenkomst met de Oekraïne.

Training fracties  

verschillende raads- en statenfracties

Met verschillende raads- en statenfracties heb ik gewerkt aan herkenbaarheid, focus en strategie. Ook heb ik raadsleden individueel en in fractieverband geadviseerd en gecoacht, vaak na een aantal observaties. Over persoonlijke effectiviteit, politiek strategisch handelen en spreek- en debatvaardigheid.

Inwonersparticipatie

Soest

Bijeenkomst voorbereid en begeleid in opdracht van het gemeentebestuur van Soest. Bezocht door raadsleden, wethouders, ambtenaren en inwoners. Aan de hand van stellingen gesprekken gevoerd over verschillende aspecten van participatie.

advies werk- en vergaderwijze

Nijmegen

In opdracht van de Nijmeegse gemeenteraad een advies uitgebracht over aanpassingen in de werk- en vergaderwijzen. Op basis van interviews, waarderingsonderzoek en observaties van vergaderingen. Het rapport, inclusief raadsvoorstel, vind je hier.

training dialoog

Veendam & Pekela

Aantal trainingen verzorgd voor ambtenaren van de Kompanjie, de ambtelijke samenwerkingsorganisatie van de gemeenten Veendam en Pekela. Over het voeren van een dialoog en het inzetten van de dialoog in besluitvormingsprocessen.

Raad voorbereiden op nieuwe vergaderstelsel

Gooise Meren

In 2016 heb ik de raadsleden van de fusiegemeente Gooise Meren (Naarden, Bussum en Muiden) twee avonden begeleid bij het eigen maken van het nieuwe vergaderstelsel. Ook heb ik een groep raadsleden voorbereid op hun voorzittersrol binnen dit nieuwe vergaderstelsel.

begeleiden onderzoekscommissie

venlo

Raadsleden Venlo begeleid bij het formuleren van een opdracht voor een raadsonderzoek (art. 155) naar de ontwikkeling van de stadswijk Q4. De voorbereidingscommissie bijgestaan bij vertalen van politieke vragen naar onderzoeksvragen, bepalen focus en uiteindelijk opstellen raadsvoorstel.

 

advies participatietraject groenvisie

Hoorn

De gemeenteraad geadviseerd over het inrichten van een participatieproces om samen met college, ambtenaren, inwoners en belanghebbenden te komen tot een nieuwe groenvisie. Onder meer drie sessies begeleid met raadsleden, ambtenaren en collegeleden en meegeschreven aan het procesontwerp.

werksessie integriteit

Capelle aan den IJssel

Sessie begeleid waarin naar aanleiding van integriteitsdilemma’s is gewerkt aan gedeelde waarden en aan een cultuur waarin ruimte is om elkaar aan te spreken.

Gemeentelijk participatiebeleid

Bunnik

In een aantal sessies heb ik raadsleden, ambtenaren en collegeleden geadviseerd over het gemeentelijk participatiebeleid: meer burgerparticipatie én meer overheidsparticipatie. Hoe je heel praktisch, met vallen en opstaan, gewoon kunt beginnen.

Rekenkameronderzoek dorps- en wijkraden

Lochem, Berkelland, Bronckhorst en Montferland

Onderzoek naar het functioneren van de dorps- en wijkraden in de gemeenten Lochem, Berkelland, Bronckhorst en Montferland. Over de samenwerking tussen gemeente en gemeenschap en de veranderende rol van de overheid bij het uitvoeren van publieke taken.