Hieronder vind je een selectie van afgeronde en lopende opdrachten. Het gebruik van ansichtkaarten is ontleend aan een kunstproject van Wim Gijzen. In 1972 bezocht hij alle 863 gemeenten. Voor meer informatie klik hier.

Nieuw vergaderstelsel

Groningen

Regelmatig begeleid in raden bij het aanpassen van hun vergaderstelsel: van het opstellen van een plan van aanpak ‘wijziging vergaderstelsel’ tot en met het ontwerpen van een nieuw Reglement van Orde. Recent heb ik dat gedaan in opdracht van de gemeenteraden van Groningen en Amstelveen.

Raad voorbereiden op nieuwe vergaderstelsel

Gooise Meren

In 2016 heb ik de raadsleden van de fusiegemeente Gooise Meren (Naarden, Bussum en Muiden) twee avonden begeleid bij het eigen maken van het nieuwe vergaderstelsel. Ook heb ik een groep raadsleden voorbereid op hun voorzittersrol binnen dit nieuwe vergaderstelsel.

rekenkameronderzoek kaderstelling

Zeist

Over de kwaliteit van sturing, controle en bijsturing door de gemeenteraad van Zeist. Aan de hand van twee cases is het samenspel organisatie-college-raad in kaart gebracht: zit iedereen in zijn rol en is er sprake van een optimaal ambtelijk-bestuurlijk samenspel? Met de raad, het college en ambtenaren zijn verwachtingen en opvattingen over dit samenspel in kaart gebracht.

Gemeentelijk participatiebeleid

Bunnik

In een aantal sessies heb ik raadsleden, ambtenaren en collegeleden geadviseerd over het gemeentelijk participatiebeleid: meer burgerparticipatie én meer overheidsparticipatie. Hoe je heel praktisch, met vallen en opstaan, gewoon kunt beginnen.

begeleiden onderzoekscommissie

venlo

Raadsleden Venlo begeleid bij het formuleren van een opdracht voor een raadsonderzoek (art. 155) naar de ontwikkeling van de stadswijk Q4. De voorbereidingscommissie bijgestaan bij vertalen van politieke vragen naar onderzoeksvragen, bepalen focus en uiteindelijk opstellen raadsvoorstel.

 

Raadsenquete grondexploitatie

Leidschendam-Voorburg

Raadsonderzoek met openbare verhoren naar de oorzaken van een verwacht verlies van circa 15 miljoen euro op een gebiedsontwikkeling. Ik was projectleider, voerde een deel van het dossieronderzoek uit, nam interviews af en heb de commissieleden in twee trainingen voorbereid op het afnemen van de openbare verhoren.

advies werk- en vergaderwijze

Nijmegen

In opdracht van de Nijmeegse gemeenteraad een advies uitgebracht over aanpassingen in de werk- en vergaderwijzen. Op basis van interviews, waarderingsonderzoek en observaties van vergaderingen. Het rapport, inclusief raadsvoorstel, vind je hier.

100 jaar sociaal- democratie Amsterdam

PvdA en de UvA

Dagvoorzitter en gespreksleider tijdens een congres over 100 jaar sociaaldemocratie in Amsterdam. Georganiseerd door de PvdA afdeling Amsterdam en de UvA. Tot slot van de dag heb ik Adrie Duivesteijn geïnterviewd over de toekomst én de noodzaak van een sociaaldemocratische volkspartij de komende 100 jaar.

Inwonersparticipatie

Soest

Bijeenkomst voorbereid en begeleid in opdracht van het gemeentebestuur van Soest. Bezocht door raadsleden, wethouders, ambtenaren en inwoners. Aan de hand van stellingen gesprekken gevoerd over verschillende aspecten van participatie.

Dilemma’s integriteit

Diverse gemeenten

Regelmatig begeleid ik sessies waarin aan de hand van integriteitsdilemma’s wordt geïnvesteerd in een integer openbaar bestuur, waarin ruimte is voor twijfel en tegenspraak. Recent heb ik sessies begeleid voor de raad van Capelle aan den IJssel, Zoetermeer, Heumen en Vijfheerenlanden.

Voorzitterstraining

Gemeente Almere

Zeer regelmatig verzorg ik trainingen voor burgemeesters en voorzitters van (commissie)vergaderingen. Vaak combineer ik dat met observaties en intervisiebijeenkomsten: samen leren op basis van fragmenten uit de video-notulen. Recent heb ik trainen verzorgd voor de raad van Arnhem, Almere, Heemskerk, Elburg, voor de Staten van Overijssel en Utrecht en voor het AB van het waterschap HDSR.

Opstellen profielschets griffier

Montferland

In opdracht van de gemeenteraad van Montferland heb ik samen met de werkgeverscommissie een profielschets opgesteld voor de nieuwe griffier. Op basis van een digitale enquete en interviews – met alle fractievoorzitters, de burgemeester en de gemeentesecretaris – is onder meer deze vraag beantwoord: ‘wat voor raad willen we zijn (wat vinden we belangrijk en wat hebben we nodig) en wat voor griffier past daar bij?

 

Politiek-bestuurlijk samenspel

Raalte

In een aantal sessies heb ik met raads- en collegeleden en de ambtelijke top geïnvesteerd in een optimaal samenspel tussen gemeentebestuur en gemeenschap. Wat dat vergt van alle betrokkenen is intensief besproken. Op basis van die gesprekken zijn afspraken gemaakt en hernieuwd.

testlabs BZK/Democratic Challenge

Wageningen en Alphen-Chaam

Twee gemeenten begeleid bij een zogenoemd-testlab traject ‘lokale democratie’. Begonnen met een foto van de lokale democratie: hoe functioneert de democratie in de gemeente. Op basis van die analyse gewerkt aan concrete kwaliteitsverbeteringen. Al doende gewerkt aan nieuwe verbindingen en nieuwe werk- en vergaderwijzen.

Raad 2020

Almere

Gedurende 12 maanden was ik als interim-projectleider verbonden aan de raadsgriffie Almere, met als opdracht investeren in een toekomstbestendige rol en positie van de gemeenteraad. Investeren in een betere informatiepositie van de raad en het werken aan duurzame relaties met de inwoners, instellingen en organisaties in de stad.

Trendonderzoek wonen

Almere

 

Onderzoek in opdracht van de rekenkamer naar de gevolgen van demografische, economische en sociaal-culturele ontwikkelingen voor de financiële positie van het grondbedrijf. Ik begeleid het proces vanaf het opstellen van de onderzoeksvragen tot en met het formuleren van de bevindingen.

Advies en coaching bestuurders

Diverse gemeenten

Regelmatig coach ik bestuurders, in 1-op-1 trajecten, die goed voorbereid willen zijn op de diverse fases in het vergader- en besluitvormingsproces, zowel binnen het college als in het samenspel met de raad.

Debat Oekraine-referendum

Gemeente Utrecht

Gespreksleider tijdens een door de gemeente Utrecht georganiseerde informatie- en debatavond over de associatieovereenkomst met de Oekraïne.

advies rekenkameronderzoek samenwerking

Woensdrecht

De rekenkamercommissie Woensdrecht geadviseerd over opzet en uitvoering van hun onderzoek naar bovengemeentelijke samenwerking. Als onderdeel van het onderzoek een avond begeleid met  raads- collegeleden en ambtenaren.

debat toekomst woningbouw

Rijk van Nijmegen

Gespreksleider tijdens een bijeenkomst van raadsleden, wethouders en burgemeesters uit het Rijk van Nijmegen. De vraag was of er gemeenschappelijke opgaven waren met betrekking tot woningbouw en huisvesting, en of die opgaven binnen de bestaande gemeenschappelijke regeling moesten worden opgepakt.

Training fracties  

verschillende raads- en statenfracties

Met verschillende raads- en statenfracties heb ik gewerkt aan herkenbaarheid, focus en strategie. Ook heb ik raadsleden individueel en in fractieverband geadviseerd en gecoacht, vaak na een aantal observaties. Over persoonlijke effectiviteit, politiek strategisch handelen en spreek- en debatvaardigheid.

advies participatietraject groenvisie

Hoorn

De gemeenteraad geadviseerd over het inrichten van een participatieproces om samen met college, ambtenaren, inwoners en belanghebbenden te komen tot een nieuwe groenvisie. Onder meer drie sessies begeleid met raadsleden, ambtenaren en collegeleden en meegeschreven aan het procesontwerp.

Rekenkameronderzoek dorps- en wijkraden

Lochem, Berkelland, Bronckhorst en Montferland

Onderzoek naar het functioneren van de dorps- en wijkraden in de gemeenten Lochem, Berkelland, Bronckhorst en Montferland. Over de samenwerking tussen gemeente en gemeenschap en de veranderende rol van de overheid bij het uitvoeren van publieke taken.

Inwerkprogramma AB Waterschap

Waterschap HDSR

In opdracht van het waterschap Stichtse Rijnlanden heb ik in 2015 en 2016 het Algemeen Bestuur van het waterschap geobserveerd en met de bestuursleden onder meer geïnvesteerd in de vergader- en debatcultuur, het gebruik van instrumenten en hun rol in de netwerksamenleving.

Training dialoog

Veendam & Pekela

Aantal trainingen verzorgd voor ambtenaren van de Kompanjie, de ambtelijke samenwerkingsorganisatie van de gemeenten Veendam en Pekela. Over het voeren van een dialoog en het inzetten van de dialoog in besluitvormingsprocessen.

overheidsparticipatie

Gemeente Utrecht

Gespreksleider tijdens een bijeenkomst met raadsleden over de rol en verantwoordelijkheid van de gemeenteraad met betrekking tot het stimuleren van vormen van overheidsparticipatie. Wat kan de raad aan ‘de stad’ overlaten? En wat betekent dat voor de positie van de raad?

Debat- en vergadercultuur

Provincie Drenthe

In opdracht van het presidium de Statenleden van de provincie begeleid in het optimaliseren van hun debat- en vergadercultuur.  Met zowel aandacht voor de zachte kant (aanspreekvormen, woordkeuze, debattechniek) als de harde kant (reglement van orde, indeling van de zaal, gebruik interruptiemicrofoons). In samenwerking met Het Debatbureau (www.hetdebatbureau.nl)

Heidagen raad en college

Diverse gemeenten

Regelmatig begeleid ik heidagen van gemeenteraden, vaak met een deel van de dag ook het college erbij: over ‘op de juiste stoel zitten’ en over optimaal politiek-bestuurlijk samenspel. Recent heb ik dat gedaan voor onder meer Zevenaar, Noordwijk, Heemskerk, Groningen en Amsterdam.

Onderzoek raads- en fractieondersteuning

Eindhoven

In opdracht van het presidium onderzoek gedaan naar de raads- en fractieondersteuning. Gesprekken gevoerd met alle fracties, burgemeester, griffier, gemeentesecretaris en de collegeleden over de rolinvulling door de raad, veranderingen daarin en de noodzaak raads- en fractieondersteuning in overeenstemming te brengen met nieuwe rollen en verantwoordelijkheden. Onderzoeksrapport opgeleverd voor de raad.

Ambtelijk-bestuurlijk samenspel

Rotterdam

Met een groep Rotterdamse ambtenaren heb ik gewerkt aan het optimaliseren van het ambtelijk bestuurlijk samenspel. Een adviestraject over ambtelijke verantwoordelijkheden en ambtelijke vaardigheden die gevraagd worden voor, tijdens en na het gesprek met de wethouder. Samen met Marike Simons van Simons Van de Wiel (www.simonsvandewiel.nl)

Controlefunctie raad 

Lisse

Met raadsleden, collegeleden en ambtenaren in een aantal sessies geïnvesteerd in een optimalere invulling van de controle door de raad, onder het motto: meer tegenspraak en tegenmacht en minder tegenstand.